Т. ХЕНЦЛЕВСЬКИЙ, Д. МАТЧАК, «ПОНЯТТЯ НАДМІРНОГО ІПОТЕЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», (T. HENCLEWSKI, D. MATCZAK, POJĘCIE NADZABEZPIECZENIA HIPOTECZNEGO), PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO 5/2014, С. 23;

Т. ХЕНЦЛЕВСЬКИЙ, «ПОПУЛЯРНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗВІЛЬНЕНИМ ІПОТЕЧНИМ МІСЦЕМ ЧЕРЕЗ ДВА З ПОЛОВИНОЮ РОКИ ПІСЛЯ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ СИСТЕМІ» (T. HENCLEWSKI, POPULARNOŚĆ STOSOWANIA UPRAWNIENIA DO ROZPORZĄDZENIA OPRÓŻNIONYM MIEJSCEM HIPOTECZNYM PO DWÓCH I PÓŁ ROKU OD WPROWADZENIA DO POLSKIEGO SYSTEM), MONITOR PRAWA BANKOWEGO 5/2014, С. 82;

Т. ХЕНЦЛЕВСЬКИЙ, «ІНСТИТУТ ЗЛИТТЯ ПРАВ У ПОЛЬСЬКОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ» (T. HENCLEWSKI, INSTYTUCJA KONFUZJI W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM), PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 4/2011, С.51;

Т. ХЕНЦЛЕВСЬКИЙ, «ЕФЕКТИВНИЙ, АЛЕ ДОРОГИЙ ІНСТРУМЕНТ» (T. HENCLEWSKI, INSTRUMENT SKUTECZNY, ALE DROGI), RZECZPOSPOLITA ЗА 22 СІЧНЯ 2011 Р.;

Т. ХЕНЦЛЕВСЬКИЙ, Д. МАТЧАК, «РЕКЛАМНА ФУНКЦІЯ НАЗВИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА» (T. HENCLEWSKI, D. MATCZAK, FUNKCJA PROMOCYJNA NAZWY PRZEDSIĘBIORCY A POTRZEBA LIBERALIZACJI PRAWA FIRMOWEGO), PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 11/2010;

Т. ХЕНЦЛЕВСЬКИЙ, «ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗГОЛОШЕННЯ ЗАПИСУ В КАДАСТРОВОМУ РЕЄСТРІ» (T. HENCLEWSKI, PODSTAWY UJAWNIENIA WZMIANKI W KSIĘDZE WIECZYSTEJ), MONITOR PRAWNICZY, 4/2010, С.238-240;

Т. ХЕНЦЛЕВСЬКИЙ, «КІНЕЦЬ ПРИВІЛЕЙОВАНОГО ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ПОДАТКОВОЮ ПРИМУСОВОЮ ІПОТЕКОЮ» (T. HENCLEWSKI, KONIEC UPRZYWILEJOWANIA WIERZYTELNOŚCI PUBLICZNYCH ZABEZPIECZONYCH PODATKOWĄ HIPOTEKĄ PRZYMUSOWĄ), „NIERUCHOMOŚCI”, 6/2008, С. 14-16;

Т. ХЕНЦЛЕВСЬКИЙ, «СПІЛЬНА ІПОТЕКА – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЧИ ЗАГРОЗА?» (T. HENCLEWSKI, HIPOTEKA ŁĄCZNA – WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI CZY ZAGROŻENIE?), „NIERUCHOMOŚCI”, 7/2007, С. 9-11;

В. ВИЯТЕК, «ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ – ПОТРІБНЕ ЧАСТКОВЕ ДООПРАЦЮВАННЯ» (W. WYJATEK, REGULAMINY IMPREZ MASOWYCH CZĘŚCIOWO DO POPRAWKI). DZIENNIK GAZETA PRAWNA, № 111 (3752) ЗА 10 ЧЕРВНЯ 2014 Р.;

В. ВИЯТЕК, «КОМЕНТАР ДО ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОГО СУДУ ВІД 24 ЧЕРВНЯ 2010 Р. V KK 388/09» (W. WYJATEK, GLOSA DO POSTANOWIENIA SN Z DNIA 24 CZERWCA 2010R. V KK 388/09), PALESTRA, 1-2/2011;

В. ВИЯТЕК, ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК Й. БОЯНОВСЬКИЙ, «ОБРАНІ АСПЕКТИ ТАК ЗВАНОЇ ПРИВАТНОЇ ДУМКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ» (W. WYJATEK, DR N. MED. J. BOJAKOWSKI, WYBRANE ASPEKTY TZW. OPINII PRYWATNEJ W PROCESIE KARNYM), PRAWO I MEDYCYNA 1/2011;

В. ВИЯТЕК, «ОБВИНУВАЧЕНИЙ ПОВИНЕН РОЗУМІТИ МОВУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ» (W. WYJATEK, OSKARŻONY MUSI ROZUMIEĆ JĘZYK PROCESU KARNEGO), RZECZPOSPOLITA ЗА 23 ВЕРЕСНЯ 2011 Р., C8.

І. ПЄТШАК-АБУЦЕВИЧ, «ПЛАНУВАЛЬНИЙ ЗБІР – ДУМКИ, ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОГО КОДЕКСУ» (I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, OPŁATA PLANISTYCZNA – OPINIE, UWAGI I PROPOZYCJE DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO), PRZEGLĄD PODATKÓW LOKALNYCH I FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 Р., №4

І. ПЄТШАК-АБУЦЕВИЧ, «КОМЕНТАР ДО РІШЕННЯ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ВІД 8 СІЧНЯ 2013 Р., (ЩОДО ПЛАНУВАЛЬНОГО ЗБОРУ)» (I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, GLOSA DO WYROKU NSA Z DNIA 8 STYCZNIA 2013 R. (DOT. OPŁATY PLANISTYCZNEJ)), FINANSE KOMUNALNE 2013 Р., №9

І. ПЄТШАК-АБУЦЕВИЧ, «КОМЕНТАР ДО РІШЕННЯ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2012 Р. (ЩОДО ПЛАНУВАЛЬНОГО ЗБОРУ)» (I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, GLOSA DO WYROKU NSA Z DNIA 21 CZERWCA 2012 R. (DOT. OPŁATY PLANISTYCZNEJ)), FINANSE KOMUNALNE 2013 Р. №4

І. ПЄТШАК-АБУЦЕВИЧ, «ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ШЛЯХОМ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА БАНКРОТА» (I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI PRZEZ PRZEJĘCIE MAJĄTKU UPADŁEGO), PRAWO SPÓŁEK 2006 Р., №5 (СПІВАВТОР)

І. ПЄТШАК-АБУЦЕВИЧ, «ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТА СУДОВОГО КЕРУЮЧОГО, КОНКУРСНОГО КЕРУЮЧОГО ТА ТИМЧАСОВОГО АДМІНІСТРАТОРА ПІДПРИЄМСТВА» (I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, ANALIZA PORÓWNAWCZA INSTYTUCJI NADZORCY SĄDOWEGO, SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI I ZARZĄDCY PRZYMUSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA), PRAWO SPÓŁEK 2005 Р., №10 (СПІВАВТОР)

І. ПЄТШАК-АБУЦЕВИЧ, «ЮРИДИЧНИЙ ХАРАКТЕР СУДОВОГО КЕРУЮЧОГО В СВІТЛІ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БАНКРОТСТВО» (I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, CHARAKTER PRAWNY NADZORCY SĄDOWEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO), PRAWO SPÓŁEK 2005 Р., №9 (СПІВАВТОР)

І. ПЄТШАК-АБУЦЕВИЧ, «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАБУВАЧА ПІДПРИЄМСТВА ЗА БОРГИ БАНКРОТА» (I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA ZA DŁUGI UPADŁEGO), PRAWO SPÓŁEK 2005 Р., №2

І. ПЄТШАК-АБУЦЕВИЧ, «ПРОБЛЕМАТИКА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ІНТЕРНЕТ-СЕРВЕРА» (I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, PROBLEMATYKA OPODATKOWANIA DOCHODÓW SERWERA INTERNETOWEGO), KWARTALNIK PRAWA PODATKOWEGO 2002 Р., №1

К. МАЗУР, «БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ В СВІТЛІ ПОЛЬСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА» (K. MAZUR, BEZZAŁOGOWE STATKI LATAJĄCE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA), [В:] В. КВЯТКОВСЬКА-ВУЙЧЕВИЧ [РЕД.] І Л. СТЕМПКА [РЕД.], «ЗБРОЯ: ЮРИДИЧНА ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА» (V. KWIATKOWSKA-WÓJCIKIEWICZ [RED.]. I L. STĘPKA [RED.], BROŃ: PROBLEMATYKA PRAWNA I KRYMINALISTYCZNA), ТОРУНЬ 2014 Р.;