T. HENCLEWSKI, D. MATCZAK, POJĘCIE NADZABEZPIECZENIA HIPOTECZNEGO [CONCEPT OF OVER-COLLATERALISATION], PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 5/2014, P.23

T. HENCLEWSKI, POPULARNOŚĆ STOSOWANIA UPRAWNIENIA DO ROZPORZĄDZENIA OPRÓŻNIONYM MIEJSCEM HIPOTECZNYM PO DWÓCH I PÓŁ ROKU OD WPROWADZENIA DO POLSKIEGO SYSTEMU [POPULARITY OF REGULATION OF VACATED MORTGAGE AFTER TWO AND A HALF YEARS FROM INTRODUCTION TO POLISH LEGAL SYSTEM], MONITOR PRAWA BANKOWEGO, 5/2014, P. 82

T. HENCLEWSKI, INSTYTUCJA KONFUZJI W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM [INSTITUTION OF CONFUSION IN POLISH CIVIL LAW], PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO 4/2011, P.51

T. HENCLEWSKI, INSTRUMENT SKUTECZNY, ALE DROGI [POWERFUL BUT EXPENSIVE TOOL], „RZECZPOSPOLITA” DATED 22/01/2011

T. HENCLEWSKI, D. MATCZAK, FUNKCJA PROMOCYJNA NAZWY PRZEDSIĘBIORCY A POTRZEBA LIBERALIZACJI PRAWA FIRMOWEGO [PROMOTIONAL FEATURE OF THE NAME OF ENTREPRENEUR AND THE NEED OF LIBERALISATION OF REGULATIONS], „PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO”, 11/2010;

T. HENCLEWSKI, PODSTAWY UJAWNIENIA WZMIANKI W KSIĘDZE WIECZYSTEJ [BASIS FOR DISCLOSURE OF REFERENCE IN LAND REGISTER], „MONITOR PRAWNICZY”, 4/2010, P. 238-240;

T. HENCLEWSKI, KONIEC UPRZYWILEJOWANIA WIERZYTELNOŚCI PUBLICZNYCH ZABEZPIECZONYCH PODATKOWĄ HIPOTEKĄ PRZYMUSOWĄ [END OF FAVOURING PUBLIC CLAIMS COLLATERALIZED BY COMPULSORY TAX MORTGAGE], „NIERUCHOMOŚCI”, 6/2008, P. 14-16;

T. HENCLEWSKI, HIPOTEKA ŁĄCZNA – WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI CZY ZAGROŻENIE? [JOINT MORTGAGE – MORE POSSIBILITIES OR A THREAT?], „NIERUCHOMOŚCI”, 7/2007, P. 9-11;

W. WYJATEK, REGULAMINY IMPREZ MASOWYCH CZĘŚCIOWO DO POPRAWKI [MASS EVENT REGULATIONS PARTLY TO AMMENDMENTS]. DZIENNIK GAZETA PRAWNA, NR 111 (3752) DATED 10/06/2014

W.WYJATEK, GLOS DO POSTANOWIENIA SN Z DNIA 24 CZERWCA 2010R. V KK 388/09 [COMMENTARY TO SUPREME COURT DECISION DATED ON 24/06/2014 V KK 388/09], “PALESTRA”, 1-2/2011;

W.WYJATEK, DR. N. MED. J. BOJAKOWSKI, WYBRANE ASPEKTY TZW. OPINII PRYWATNEJ W PROCESIE KARNYM [SELECTED ASPECTS OF PRIVATE EXPERT’S OPINION IN POLISH CRIMINAL PROCEEDINGS], PRAWO I MEDYCYNA 1/2011

W. WYJATEK, OSKARŻONY MUSI ROZUMIEĆ JĘZYK PROCESU KARNEGO [THE DEFENDANT MUST UNDERSTAND THE LANGUAGE OF CRIMINAL PROCEEDINGS], „RZECZPOSPOLITA” DATED 23/09/2011, S 8.

I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, OPŁATA PLANISTYCZNA – OPINIE, UWAGI I PROPOZYCJE DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO [ZONING FEE – OPINIONS, COMMENTS AND PROPOSALS FOR BUILDING-URBAN CODE DRAFT] PRZEGLĄD PODATKÓW LOKALNYCH I FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH 2014, NO 4

I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, GLOSA DO WYROKU NSA Z DNIA 8 STYCZNIA 2013 R. (DOT. OPŁATY PLANISTYCZNEJ) [COMMENTARY ON SUPREME ADMINISTRATIVE COURT RULING DATED ON 08/01/2013 ON ZONING FEE], FINANSE KOMUNALNE 2013, NO 9

I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, GLOSA DO WYROKU NSA Z DNIA 21 CZERWCA 2012 R. (DOT. OPŁATY PLANISTYCZNEJ) [COMMENTARY ON SUPREME ADMINISTRATIVE COURT RULING DATED ON 21/06/2012 ON ZONING FEE], FINANSE KOMUNALNE 2013, NO 4

I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI PRZEZ PRZEJĘCIE MAJĄTKU UPADŁEGO [COMPENSATION OF CREDITORS BY TAKEOVER OF ASSETS OF A BANKRUPT], PRAWO SPÓŁEK 2006, NO 5 (CO-AUTHOR)

I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, ANALIZA PORÓWNAWCZA INSTYTUCJI NADZORCY SĄDOWEGO, SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI I ZARZĄDCY PRZYMUSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA [COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INSTITUTION OF COURT SUPERVISOR, INSOLVENCY ADMINISTRATOR AND ADMINISTRATIVE RECEIVER], PRAWO SPÓŁEK 2005, NO 10 (CO-AUTHOR)

I. Pietrzak-Abucewicz, Charakter prawny nadzorcy sądowego w świetle przepisów prawa upadłościowego, Prawo Spółek 2005 r., nr 9 (współautorstwI. PIETRZAK-ABUCEWICZ, CHARAKTER PRAWNY NADZORCY SĄDOWEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO [LEGAL STATUS OF COURT SUPERVISOR IN POLISH INSOLVENCY LAW], PRAWO SPÓŁEK 2005, NO 9 (CO-AUTHOR)o)

I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA ZA DŁUGI UPADŁEGO [LIABILITY OF COMPANY BUYER FOR THE BANKRUPT’S DEBTS], PRAWO SPÓŁEK 2005, NO 2

I. PIETRZAK-ABUCEWICZ, PROBLEMATYKA OPODATKOWANIA DOCHODÓW SERWERA INTERNETOWEGO [TAXATION OF WEB SERVER INCOME], KWARTALNIK PRAWA PODATKOWEGO 2002, NO 1

K. MAZUR, BEZZAŁOGOWE STATKI LATAJĄCE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA [UNMANNED AIRBORNE VEHICLES IN POLISH LAW], [IN:] V. KWIATKOWSKA-WÓJCIKIEWICZ. I L. STĘPKA, BROŃ: PROBLEMATYKA PRAWNA I KRYMINALISTYCZNA , TORUŃ 2014.;