Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

aktualności

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego

20 06.2023

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Zgodnie z prawem bankowym każdy posiadacz rachunku bankowego, w tym terminowej lokaty oszczędnościowej, może polecić bankowi, by ten – po śmierci posiadacza rachunku – wypłacił środki zgromadzone na rachunku wskazanym osobom. Jest to dyspozycja wkładem na wypadek śmierci.

Krąg osób, które mogą być beneficjentami dyspozycji, jest ograniczony. Środki pieniężne mogą w ten sposób otrzymać jedynie małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo zmarłego.

Co istotne, środki pieniężne otrzymane w ten sposób nie należą do spadku, a więc nie podlegają dziedziczeniu na takich zasadach, jak pozostały majątek zmarłego. Są wypłacane wskazanej osobie lub osobom (beneficjentom) niezależnie od tego, czy są oni spadkobiercami i czy zostało już przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Warto także pamiętać, że dopóki posiadacz rachunku bankowego żyje, dopóty beneficjentom nie przysługują żadne roszczenia w związku z ustanowieniem dyspozycji. Posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować zgromadzonymi przez siebie środkami, jak również odwoływać i zmieniać dyspozycje.

Ustawa określa maksymalną kwotę, na którą może opiewać dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, a w przypadku gdy ustanowiono ich więcej niż jedną – jest to maksymalna kwota dla sumy wszystkich dyspozycji. Kwota wypłaty nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

W lutym 2023 roku średnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7 065,56 zł, co oznacza, że aktualnie maksymalna kwota dyspozycji wynosi 141 311,20 zł.

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Pełnomocnictwa do korzystania z konta bankowego udziela posiadacz tego konta i może go udzielić dowolnej osobie – także niespokrewnionej. Pełnomocnik zazwyczaj jest uprawniony do wykonywania przelewów, jak również do wpłacania i wypłacania gotówki.

Może te czynności wykonywać aż do momentu, w którym wygaśnie pełnomocnictwo, co może nastąpić gdy:
➡️ upłynie termin, na który udzielono pełnomocnictwa – jeśli pełnomocnictwo było terminowe,
➡️ zostanie odwołane przez mocodawcę, czyli posiadacza rachunku bankowego,
➡️ posiadacz rachunku bankowego umrze.

Oznacza to, że pełnomocnik nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek wypłat z rachunku bankowego po śmierci posiadacza tego rachunku. Środki zgromadzone w banku, o ile nie są przedmiotem dyspozycji na wypadek śmierci, trafią do masy spadkowej i przypadną spadkobiercom.

W naszej praktyce niejednokrotnie spotkaliśmy się z sytuacjami, gdy osoby posiadające pełnomocnictwo do rachunku bankowego nadużyły tego uprawnienia, działając wbrew woli posiadacza rachunku bankowego i na szkodę jego lub przyszłych spadkobierców, wypłacając środki zgromadzone na koncie na kilka dni lub nawet na kilka godzin przed śmiercią swojego mocodawcy, pogrążonego w chorobie.

Działanie takie może wypełniać znamiona przestępstwa przywłaszczenia z art. 284 § 2 kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Należy pamiętać, że osoba posiadająca upoważnienie do dokonywania wypłat środków z konta bankowego nie staje się przez to właścicielem tych środków i nie może nimi dysponować w sposób swobodny, wbrew woli posiadacza rachunku.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie spadkowej, skontaktuj się z nami.

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 669 561 522
biuro@henclewskiwyjatek.pl

Adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań