Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

Klauzula informacyjna – kontakt zwrotny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalejRODO, informuję, że:

Administratorami Państwa danych osobowych tj. podmiotami, które wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych są:

1) Tomasz Henclewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Henclewski  Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu (61-104),  ul. Chwaliszewo 72/7

oraz

2) Wojciech Wyjatek prowadzący działalność gospodarczą pod firmąKancelaria Adwokacka – Adwokat Wojciech Wyjatek z siedzibą w Poznaniu (61-104),
ul. Chwaliszewo 72/7,

działający wspólnie jako Kancelaria Adwokacka Tomasz Henclewski, Wojciech Wyjatek Adwokaci s.c. (dalej jako Administrator).

Administratorzy będą przetwarzać Państwa dane z uwagi na skorzystanie przez Państwa z formularza kontaktowego oraz dobrowolne wskazanie przez Państwa swoich danych osobowych tj. w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celu przedsięwzięcia czynności w celu zawarcia umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,jednakże jest niezbędne do umożliwienia skontaktowania się z Państwem oraz zawarcia umowy lub udzielania porady.

We wskazanych powyżej celach dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: bankom i urzędom. Dane mogą być również udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratorów takim jak adwokaci i radcowie prawni oraz aplikanci tych zawodów, doradcy podatkowi oraz inni prawnicy, a także podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z obsługą kancelarii  (obsługi informatycznej, usług pocztowych i kurierskich, usług księgowych, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danychosobowych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzaniadanych oraz informacji
    o odbiorcach
    danych, w tym podmiotach przetwarzających,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięciaswoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
  • żądania ograniczenia przetwarzaniaswoich danych,
  • uzyskanie kopiiswoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi(prawo do przenoszenia),
  • jeżeli  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z administratorem
pod adresem e-mail:biuro@henclewskiwyjatek.pl

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotów działających w jego imieniu narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadku zawarcia umowy Administratorzy będą przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie § 5 pkt 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach tj. dane  związane z prowadzeniem sprawy przez okres jednego roku od wykonania zlecenia. Jednak dokumenty mogące stanowić podstawę odpowiedzialności adwokata będą przechowywane do końca  okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko Administratorom.

W innych przypadkach dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, jednakże nie dłużej niż 6 lat.

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 669 561 522
biuro@henclewskiwyjatek.pl

Adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań