Arrow-long-left

adwokaci
Twojego biznesu

aktualności

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków - najem w galeriach handlowych

27 07.2023

 

W dniu 28 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Wprowadza ona liczne obowiązki dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Będzie ona miała również zastosowanie dla najmu w galeriach handlowych.

Jakie?

➡ Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 2 właściciel lub zarządca budynku przekazują Najemcy kopię świadectwa charakterystyki energetycznej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, przy zawarciu umowy najmu.
➡ Co istotne Najemcy nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku (art. 11 ust 4).
➡ Obecnie we wszystkich umowach najmu zawieranych po 28 kwietnia 2023 r. Najemca powinien otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Zaniechanie przekazania tego dokumentu przez Wynajmującego stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny (art. 41 ust. 1 pkt 3 Ustawy).

Po co Najemcy ten dokument?

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia. Koszty tej energii są pokrywane przez Najemców w tzw. opłatach wspólnych. Najemcy powinni być żywo zainteresowani wartościami, jakie występują w tym certyfikacie.

Dodatkowo Najemcy będą mogli porównywać między sobą różne galerie handlowe, biorąc pod uwagę ich zapotrzebowanie energetyczne, a więc koszt utrzymania.

Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu

Najemcy lokali w galeriach handlowych powinni szczególnie zwrócić uwagę na art. 12 ustawy o świadectwach charakterystyki energetycznej.

Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m², w którym są świadczone usługi dla ludności, umieszcza w widocznym miejscu w tym budynku kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej, z wyłączeniem zaleceń zawartych w tym świadectwie, o ile dla tego budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Informacje o świadectwie charakterystyki energetycznej w ogłoszeniu o wynajem

Zgodnie z art. 13 ustawy o świadectwach charakterystyki energetycznej w przypadku, gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, Właściciel lub Zarządca tego budynku albo podmiot działający na ich zlecenie, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących najmu budynku lub jego części podają:
➡ wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,
➡ energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną,
➡ udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
➡ jednostkową wielkość emisji CO2.

Informacje te są istotne dla Najemców galerii handlowych z tego powodu, że w ramach opłat wspólnych Najemcy ponoszą koszty funkcjonowania i utrzymania galerii.

Warto, aby w ofercie najmu lokalu, jaką Najemcy otrzymują od Wynajmujących, poza suchą informacją o powierzchni najmu, wysokości czynszu i opłat wspólnych dołączone były również dane wymienione w powołanym powyżej art. 13.

Nowa ustawa wprowadza także zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji budynku.

Okresowa kontrola budynku

Zgodnie z art. 23 ustawy Właściciel lub Zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, polegającej na:
- sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych,
- ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat.
Kontrola systemu ogrzewania obejmuje ocenę sprawności tego systemu i doboru wielkości źródła ciepła do wymogów grzewczych budynku oraz zdolności systemu ogrzewania do optymalizacji działania.

Kontrola systemu klimatyzacji obejmuje ocenę sprawności tego systemu i doboru jego wielkości do wymogów chłodzenia budynku oraz zdolności systemu klimatyzacji do optymalizacji działania w typowych warunkach jego użytkowania lub eksploatacji.

Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji w budynkach niemieszkalnych, wyposażonych w systemy automatyki i sterowania umożliwiające:
➡ stałe monitorowanie, rejestrowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii, oraz
➡ analizę porównawczą efektywności energetycznej budynku, wykrywanie utraty efektywności systemów: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego, automatyki i sterowania, wytwarzania
energii elektrycznej w budynku, a także informowanie właściciela lub zarządcy budynku o możliwościach poprawy efektywności energetycznej, oraz
➡ komunikację, a także interoperacyjność z połączonymi systemami, o których mowa w lit. b;

Najemcy w galeriach handlowych nie mają dostępu do centralnych systemów ogrzewania oraz klimatyzacji. Odpowiadają jedynie za jednostki umieszczone w najmowanych lokalach. Jednak sprawność i efektywność energetyczna jednostek centralnych ma istotne znaczenie dla Najemców. Z jednej strony ma to wpływ na koszty wspólne, z drugiej strony wadliwe funkcjonowanie jednostek centralnych negatywnie wpływa na komfort przebywania w samym lokalu.

Warto, aby Najemcy zainteresowali się protokołami z tych kontroli, gdyż zapewne nie wszystkie galerie posiadają systemy techniczne, które zwalniają z ustawowego obowiązku dokonywania kontroli.

Na zakończenie warto dodać, że zgodnie z art. 29 ust 2 Ustawy Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do przechowywania protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji przez okres użytkowania budynku.

 

kontakt

Jeśli prowadzisz biznes i szukasz partnera w zakresie obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

kontakt:

+48 669 561 522
biuro@henclewskiwyjatek.pl

Adres

ul. Chwaliszewo 72/7
61-104 Poznań